Khái niệm: Portal là một môi trường giao diện web thống nhất cung cấp khả năng truy cập đơn giản, bảo mật dữ liệu và các chương trình ứng dụng cho người dùng

alt


Đặc điểm:
- Cho phép tích hợp dữ liệu, thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
- Cho phép cá nhân hóa và định hướng thông tin
- Khả năng truy cập cao, đa dạng
- Đăng nhập một lần (SSO)